Terms and Conditions


เงื่อนไขการรับประกันและการให้บริการ

1. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตจากโรงงานและในการใช้งานของท่านในสภาพที่ถูกต้องตามหนังสือคู่มือการใช้งาน

2. กรณีเครื่องชำรุดจากโรงงาน ภายใน 1 เดือนหลังได้รับเครื่อง เคลมเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นกรณีตามข้อ 3

3. หากปรากฏว่าเป็นไปตามรายการข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

➢ หากไม่กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการรับประกัน โดยการแสกน QR Code ให้ครบถ้วน (หากไม่มีข้อมูลในระบบจะไม่ได้การรับประกันสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น)

➢ หากมีการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนโดยช่างผู้ขาดความชำนาญหรือมิใช่ช่างร้านของบริษัท

➢ หากเกิดจากการเสื่อมหรือเสียเนื่องจากการขาดความระมัดระวัง เช่น สีจาง เพราะสารเคมีหรือวางไว้ในที่ไม่เหมาะสม

➢ หากขาดความระมัดระวัง เช่น อะไหล่ถูกน้ำจนเสียหายหรือใช้เครื่องเกินกำลังปกติ หรือเกินข้อกำหนดในคู่มือหรือผิดไปจากคำแนะนำของผู้จำหน่าย

➢ หากเครื่องเสียหายโดยจงใจทำหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟฟ้าตก หรือเกินปกติ

➢ ภายนอกเป็นรอย สีถลอก บุบ หัก หรือลักษณะผิดปกติอื่น ๆ อันเนื่องจากการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย

➢ การเสียเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ อันไม่ได้เกิดจากเทคนิคการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่และทำลายอุปกรณ์จนชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกัน

4. ระยะเวลาในการเปลี่ยน ซ่อมหรือส่งคืนสินค้า หลังบริษัทได้รับสินค้า จะจัดส่งกลับภายใน 7 วันทำการ


สถานที่ส่งสินค้าเคลม 

บริษัท ถมทิพย์ จำกัด
74-80 ซอย จันทน์ 16 แยก 6 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Live Chat